50 Câu Trắc Nghiệm Hoá 11 Chương Sự Điện Li (Đáp Án Chi Tiết)

 

Chương Sự điện li cung cấp cho các em kiến thức chủ chốt để học các chương tiếp theo. Vì vậy sau khi học lí thuyết các em cần vận dụng vào bài tập để nắm chắc kiến thức. Trắc nghiệm hoá 11 chương sự điện li nằm cả ở mức độ thông hiểu và vận dụng sẽ giúp ích được các em.

I. Trắc nghiệm hoá 11: Bài 1- Sự điện li

bai-tap-hoa-11-1-2

Trắc nghiệm hoá 11

Câu 1: Dung dịch muốn dẫn điện được thì phải chứa các ion. Các axit, bazơ, muối khi tan trong nước sẽ tạo ra ion âm và ion dương.

Chọn A.

Câu 2: Nước là dung môi phân cực, giúp các chất hoà tan và phân li ra ion.

Chọn C.

Câu 3: Ngoài hợp chất ion, các hợp chất cộng hoá trị cũng có thể phân li ra ion. 

Ví dụ, CH3COOH tan trong nước phân li ra CH3COO và H+.

Chọn A.

Câu 4: Dung dịch muối ăn NaCl khi tan trong nước phân li ra ion Na+ và Cl nên có khả năng dẫn điện. Còn lại đường, rượu, benzen (trong ancol) chỉ tan nhưng không phân li ra ion.

Chọn B.

Câu 5: HCl là chất phân cực nên chỉ tan trong dung môi phân cực là nước, không tan trong benzen nên sẽ không dẫn điện được. Các chất còn lại là chất điện li mạnh nên phân li ra ion, sẽ dẫn được điện.

Chọn A.

Câu 6: Các chất rắn sẽ không dẫn được điện.

Chọn A.

Câu 7: 

Ngoài hoà tan, chất đó phải phân li ra ion thì mới được gọi là sự điện li.

Sự điện li gây ra tính dẫn điện của dung dịch chứ không phải sự điện li là sự phân li một chất dưới tác dụng của dòng điện.

Khái niệm đúng.

Sự điện li không phải là quá trình oxi ho – khử vì không có sự thay đổi số oxi hoá.

Chọn C.

Câu 8: Chất không phân li ra ion là C6H12O6

Chọn D.

Câu 9: Chất dẫn điện tốt nhất là chất phân li ra nồng độ ion lớn nhất.

image png 1

Chọn A.

Câu 10:

image png 3Chọn B.

II. Trắc nghiệm hoá 11: Bài 2 – Axit bazơ muối

trac-nghiem-hoa-11-2

Trắc nghiệm hoá 11

Câu 11: Chất điện li mạnh là axit mạnh, bazơ mạnh và hầu hết các muối.

Xét câu a, Mg(OH)2 là bazơ yếu nên là chất điện li yếu.

Xét câu b, HF là axit yếu nên là chất điện li yếu.

Xét câu c, các chất đều là chất điện li mạnh.

Xét câu d, CH3COOH là chất điện li yếu.

Chọn C.

Câu 12: Câu a, H2SO4 là axit mạnh, nên là chất điện li mạnh.

Câu b, Ba(OH)2 là bazơ mạnh, nên là chất điện li mạnh.

Câu c, các chất đều là axit yếu nên là chất điện li yếu.

Câu d, Al2(SO4)3 là muối , nên là chất điện li mạnh.

Chọn C.

Câu 13: Axit nitric (HNO3) là axit mạnh, nên khi tan trong nước sẽ phân li hoàn toàn thành ion H+, NO3 và H2O trong dung dịch.

Chọn B.

Câu 14: CH3COOH là axit yếu, nên là chất điện li yếu. Khi tan trong nước sẽ phân li không hoàn toàn. 

image png jul 21 2020 02 51 32 59 am

Trong dung dịch có mặt của CH3COO, H+, CH3COOH và nước.

Chọn C.

Câu 15: Theo thuyết A-rê-ni-ut, axit là chất khi tan trong nước có khả năng phân li ra cation H+.

Chọn C.

Câu 16: CH3COOH là chất điện li yếu nên khi phân li [H+] < 0,1M.

Chọn D.

Câu 17: Axit một nấc: HCl, HF, HNO3, CH3COOH.

Axit hai nấc: H2S, H2SO3, H2CO3, H2SO4.

Axit ba nấc: H3PO4

Chọn D.

Câu 18: H3PO4 là axit yếu, nên là chất điện li yếu.

image png jul 21 2020 02 56 31 49 am

Chọn C.

Câu 19: Hiđroxit có tính lưỡng tính là hiđroxit vừa phản ứng được với axit, vừa phản ứng được với bazơ. Ví dụ:

image png jul 21 2020 03 00 34 88 am

Các hiđroxit có tính lưỡng tính là Al(OH)3, Zn(OH)2, Sn(OH)2, Pb(OH)2, Cr(OH)3.

Chọn B.

Câu 20: Tương tự câu 19.

image png jul 21 2020 03 01 16 40 am

Chọn B.

III. Trắc nghiệm hoá 11: Bài 3 – Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit bazơ 

trac-nghiem-hoa-11-3

Trắc nghiệm hoá 11

Câu 21: 

image png jul 21 2020 03 05 21 99 am

Chọn B.

Câu 22: Muối vẫn còn hiđro có khả năng phân li tạo proton trong nước là muối axit.

Muối trung hoà vẫn có thể phản ứng với dung dịch bazơ. pH của muối axit còn tuỳ vào gốc axit tạo nên muối đó.

Ví dụ: NaHSO4 là muối axit, có pH < 7

NaHCO3 là muối axit nhưng pH > 7 (vì được tạo bởi gốc axit yếu và bazơ mạnh).

Chọn B.

Câu 23: Muối trung hoà là muối không còn hiđro có khả năng phân li tạo proton trong nước.

Ví dụ: NaCl, NaH2PO3 (trong phân tử còn H nhưng không thể phân li ra H+).

pH của muối còn  tuỳ vào gốc axit tạo nên muối đó. Chỉ có muối tạo thành từ gốc axit mạnh bazơ mạnh mới có pH = 7.

Chọn B.

Câu 24: Nước là dung môi phân cực, có vai trò hoà tan các chất.

Chọn C.

Câu 25: Dung dịch nào tạo ra nồng độ ion OH lớn nhất sẽ có pH lớn nhất.

NaCl là muối nên pH = 7.

NH3 là bazơ yếu nên pH nhỏ hơn NaOH và Ba(OH)2.

image png jul 21 2020 03 11 34 30 am

Vậy với cùng nồng độ mol thì Ba(OH)2 có pH lớn nhất.

Chọn B.

Câu 26: Dung dịch nào tạo ra nồng độ ion H+ lớn nhất sẽ có pH nhỏ nhất.

NaCl là muối nên pH = 7.

CH3COOH là axit yếu nên pH lớn hơn HCl, H2SO4.

image png jul 21 2020 03 12 43 15 am

Vậy với cùng nồng độ mol thì H2SO4 có pH nhỏ nhất.

Chọn D.

Câu 27: HCl, H2SO4 là axit nên có pH < 7 mà pH của H2SO4 < pH của HCl.

NH4Cl là muối của axit mạnh, bazơ yếu nên có môi trường axit nhưng yếu hơn HCl, H2SO4.

NaOH là bazơ nên pH lớn nhất.

⇒b < a < c < d.

Chọn D.

Câu 28: KNO3 là muối của axit mạnh, bazơ mạnh nên có môi trường trung tính, pH = 7. 

HCl, H2SO4 là axit nên có pH < 7 mà pH của H2SO4 < pH của HCl.

Na2CO3 là muối của axit yếu, bazơ mạnh nên có môi trường bazơ, có pH > 7.

pH  H2SO4 < pH HCl < pH KNO3 < pH Na2CO3.

Chọn D.

Câu 29:

image png jul 21 2020 03 16 54 95 am

Chọn A.

Câu 30: pH tăng 1 thì thể tích tăng lên 10 lần.

V dung dịch sau pha loãng là 100ml nên thể tích nước cần thêm là 90ml.

Chọn A.

IV. Trắc nghiệm hoá 11: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch

trac-nghiem-hoa-11-4

Trắc nghiệm hoá 11

Câu 31: 

image png jul 21 2020 03 18 22 90 am

Chọn B.

Câu 32: 

image png jul 21 2020 03 18 49 96 am

Chọn C.

Câu 33: Điều kiện để phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li xảy ra khi sản phẩm có tạo thành chất kết tủa, chất bay hơi hoặc chất điện li yếu. Nghĩa là một số ion trong dung dịch kết hợp được với nhau làm giảm nồng độ ion của chúng. 

Chọn C.

Câu 34: Vì phương trình ion thu gọn chỉ có mặt những ion mà khi chúng kết hợp lại với nhau tạo thành chất kết tủa, chất bay hơi hoặc chất điện li yếu. Qua đó ta biết được bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li.

Chọn C. 

Câu 35: Để nhận biết gốc sunfat (SO4) ta dùng những dung dịch có ion Ba2+.

image png jul 21 2020 03 19 32 09 am

Chọn D.

Câu 36: Cùng tồn tại trong dung dịch nghĩa là chúng không phản ứng với nhau.

image png jul 21 2020 03 20 15 12 am

Chọn A.

Câu 37: Cùng tồn tại trong dung dịch nghĩa là chúng không phản ứng với nhau.

image png jul 21 2020 03 22 27 21 am

Chọn D.

Câu 38: Không cùng tồn tại trong dung dịch nghĩa là chúng có xảy ra phản ứng với nhau.

Các câu A, B, D đều là các muối tan.

image png jul 21 2020 03 23 05 35 am

Chọn B.

Câu 39: 

image png jul 21 2020 03 24 26 59 am

Chọn A.

Câu 40:

image png jul 21 2020 03 25 18 67 am

Chọn A.

Câu 41: 

image png jul 21 2020 03 26 17 37 am

Chọn A.

Câu 42:

image png jul 21 2020 03 26 45 74 am

Chọn B.

Câu 43:

image png jul 21 2020 03 29 04 57 am

Chọn B

Câu 44:

image png jul 21 2020 03 29 53 69 am

Chọn B

Câu 45:

image png jul 21 2020 03 31 04 88 am

Chọn B

Câu 46: 

image png jul 21 2020 03 31 56 45 am

Chọn C.

Câu 47:

image png jul 21 2020 03 33 38 21 am

Chọn C.

Câu 48: 

image png jul 23 2020 03 58 40 13 am

Chọn D.

Câu 49: 

image png jul 23 2020 03 58 58 65 am

Chọn D.

Câu 50: 

image png jul 21 2020 03 48 48 36 am

Chọn A.

Hi vọng với những câu hỏi và đáp án chi tiết Trắc nghiệm hoá 11 trên đây sẽ giúp các em thật nhiều trong việc ôn tập và đạt điểm cao trong các kì thi.

 

99 lượt thích

chi tiet bai viet

Tin bài liên quan

Tin tức có thể bạn quan tâm:

Nhẹ nhàng chạm mốc 8+ môn Toán

+ Dành cho lớp 12 – 2k5
+ Giáo viên
NGUYỄN VĂN THẾ
– 9 năm kinh nghiệm luyện thi ĐH
– Giảng viên dạy Toán trên đài VTV
– 25.000+ học sinh chinh phục điểm 8+
35.943 HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ

NHẸ NHÀNG CHẠM MỐC 8+ MÔN TOÁN

+ Dành cho lớp 12 – 2K5
+ Giáo viên
NGUYỄN VĂN THẾ
– 9 năm kinh nghiệm luyện thi ĐH
– Giảng viên dạy Toán trên đài VTV
– 25.000+ học sinh chinh phục điểm 8+
35.943 HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ