<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=520621092076200&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Lý Thuyết Và Bài Tập Từ Vuông Góc Đến Song Song

Kien Team thg 2 18, 2021 • 9 phút đọc

Simbol Close
New call-to-action
New call-to-action

NHẬN NGAY CẨM NANG GIÚP CON PHÁT TRIỂN TƯ DUY VƯỢT BẬC

Simbol Close
New call-to-action
New call-to-action

NHẬN NGAY CẨM NANG GIÚP CON PHÁT TRIỂN TƯ DUY VƯỢT BẬC

Simbol Close
New call-to-action
New call-to-action

NHẬN NGAY CẨM NANG GIÚP CON PHÁT TRIỂN TƯ DUY VƯỢT BẬC


Sau đây Kiến xin gửi đến các bạn đọc về bài từ vuông góc đến song song. Bài viết gồm 2 phần: lý thuyết và bài tập vận dụng có hướng dẫn giải và 1 số ví dụ hay. Đây là phần hình học toán lớp 7 và sẽ liên quan đến các phần hình học sau này . Các bạn cùng đón xem với kiến nhé 

A. Lý Thuyết : 2 đường thẳng song song 

1. Định lí. 

   + Một tính chất được khẳng định là đúng bằng suy luận gọi là một định lí

   + Giả thiết của định lí của bài toán là điều cho biết. Kết luận của định lí  điều đó sẽ được suy ra

2. Chứng minh định lý : 2 đường thẳng song song toán lớp 7


Chứng minh 1 định lý là dùng lập luận để từ giả thiết suy ra kết luận

3. Ví dụ : 2 đường thẳng song song

 Cho định lý sau đây : “Nếu hai đường thẳng cùng song song với đường thẳng thứ ba thì hai đường thẳng đó song song với nhau” . Khi đó giả thiết và  kết luận bài toán được ghi lại như sau

image001

B. Bài tập vận dụng và hướng dẫn giải chi tiết 

Bài 1: Đề bài cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c biết a // b và a ⊥ c. Kết luận nào là đúng:

 1. b // c
 2. b ⊥ c
 3. a ⊥ b
 4. Tất cả các đáp án đều sai

Hướng dẫn giải chi tiết :

Ta có:

 

Chọn đáp án B.

 

Bài 2: Cho ba đường thẳng phân biết a, b, c, biết a // b và b // c. Chọn kết luận đúng:

A. a // c            B. a ⊥ c            C. a cắt c            D. Cả A, B, C đều sai

Hướng dẫn giải chi tiết :

Ta có:

Chọn đáp án A.

 

Bài 3: Cho hình vẽ sau:

image004

Đề bài cho : a ⊥ d, b ⊥ d,  góc ADF = 72°. Tính ∠DFB

A. 80°            B. 118°            C. 75°            D. 108°

Hướng dẫn giải chi tiết :

(quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song)

Chọn đáp án D.

 

Bài 4: Đề bài cho đường thẳng a và đường thẳng b cùng vuông góc với đường thẳng c, c vuông góc với a tại điểm M và vuông góc với b tại điểm N. Một đường thẳng m cắt a, b tại điểm A và điểm  B. Biết góc (ABN – MAB) = 40°. Số đo góc BAM là:

A. 80°            B. 70°            C. 75°            D. 108°

Hướng dẫn giải chi tiết :

image007

Từ đề bài đã cho ta có: a ⊥ c, b ⊥ c ⇒ a // b 

⇒ ∠ABN + ∠MAB = 180° (hai góc trong cùng phía bù nhau)

Chọn đáp án B.

 

Bài 5: Cho hình vẽ sau:

image009

Cho  a // b, ∠BCD = 120° và a ⊥ AB. Cho kết luận đúng 

Hướng dẫn giải chi tiết :

 

Ta có:  (quan hệ giữa tính vuông góc với tính song song)

Chọn đáp án D.

 

Bài 6: Khẳng định nào dưới đây là khẳng định sai?

 1. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.
 2. Cho hai đường thẳng a và đường b song song với nhau, nếu đường thẳng c cắt đường thẳng của a thì đường thẳng c cũng cắt đường thẳng của b.
 3. Nếu cả hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ ba thì chúng sẽ song song với nhau.
 4. Chỉ có duy nhất một đường thẳng song song với một đường thẳng đã cho trước.

Hướng dẫn giải chi tiết :

Ta có: A, B, C đúng

D sai vì có vô số đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước.

Chọn đáp án D

 

Bài 7: Chọn câu sai.

Đề bài cho bốn đường thẳng phân biệt lần lượt là  m, n, p, q. Biết m vuông góc với n. đường thẳng n vuông góc với p và p vuông góc với q. Khi đó:

 1. m // p
 2. n // q
 3. p // n
 4. m ⊥ q

Hướng dẫn giải chi tiết :

Ta có hình vẽ sau:

image013

Chọn đáp án C

 

Bài 8: Cho hình vẽ sau:

image015

Biết a ⊥ y, b ⊥ y và góc(- )= 50° . Số đo góc  ^ là:

 1. 50°
 2. 115°
 3. 65°
 4. 60°

Hướng dẫn giải chi tiết :

Chọn đáp án B

Bài 9: Cho hình vẽ như sau. Biết AB // DE. Số đo góc góc ACD là:

image019

 1. 110°
 2. 140°
 3. 120°
 4. 130°

Hướng dẫn giải chi tiết :

 

Chọn đáp án A

 

Bài 10: Cho hình vẽ sau:

image021

Biết AB ⊥ a, AB ⊥ b, góc BFH =  . Tính góc AHF.

 1. 60°
 2. 50°
 3. 131°
 4. 41°

Hướng dẫn giải chi tiết :

Chọn đáp án B

 

Bài 11: Điền vào chỗ trống những nội dung thích hợp để được các định lí đúng

Nếu M là trung điểm của đoạn thẳng AB thì ....

Hướng dẫn giải chi tiết :

 Có thể điền vào chỗ trống những cách sau :

+ M nằm giữa A và B

+ MA = MB

+ MA = MB = ()AB

+ M nằm giữa A, B và

+ MA + MB = AB và MA = MB

 

Qua bài viết về từ vuông góc đến song song này . Kiến mong rằng sẽ giúp ích rất nhiều cho các bạn đọc . Bổ sung cho các bạn kiến thức và vận dụng tốt vào bài làm của mình, không những thế nó còn bổ sung kiến thức cho các bạn sau này . Học tập thật chăm chỉ để có kết quả cao .

vừa đăng ký sử dụng App phút trước