Giải đáp bài 7 trang 143 sgk toán 11 – Cụ thể và Ngắn gọn

Chương IV môn toán 11 có rất nhiều kiến thức quan trọng mà các bạn học sinh cần ghi nhớ. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi đã hệ thống lại kiến thức về Giới hạn cũng như phương pháp để giải bài tập liên quan và hướng dẫn giải cụ thể bài 7 trang 143 sgk toán 11. Hy vọng những kiến thức trên sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập.

I. Hệ thống kiến thức trong giải bài 7 trang 143 sgk toán 11 Đại số

Giới hạn hữu hạn của dãy số là gì

Định nghĩa 1

Ta sẽ nói dãy số (un) sẽ có giới hạn là 0 khi n dần tới dương vô cực, nếu như |un| có thể nhỏ hơn một số dương bé tuỳ ý và kể từ một số hạng nào đó trở đi.

Kí hiệu:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

hay là un → 0 khi mà n → +∞.

Định nghĩa 2

Ta sẽ nói dãy số (vn) có giới hạn chính là a (hay vn dần tới a) khi mà n → +∞ nếu như:   Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Kí hiệu:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

hay là vn → a khi mà n → +∞.

Một vài giới hạn đặc biệt

a)  Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án  với điều kiện k nguyên dương;

b)  Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án  nếu như |q| < 1;

c) Nếu như un = c (c chính là hằng số) thì  Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Định lý về giới hạn hữu hạn

Định lí 1

  1. Nếu như lim un = a và lim vn = b thì ta có:

word image 30020 8

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

3. Tổng của cấp số nhân lùi vô hạn là gì:

Cấp số nhân vô hạn (un) sẽ có công bội q, với |q| < 1 sẽ được gọi là cấp số nhân lùi vô hạn.

Tổng của cấp số nhân lùi vô hạn có:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

4. Giới hạn vô cực là gì

4.1 Định nghĩa

Ta sẽ nói dãy số (un) có giới hạn chính là +∞ khi n → +∞, nếu như un có thể lớn hơn một số dương bất kì và kể từ một số hạng nào đó trở đi.

Kí hiệu là: lim un = +∞ hay un → +∞ khi n → +∞.

Dãy số (un) sẽ có giới hạn chính là –∞ khi mà n → +∞, nếu như lim (–un) = +∞.

Kí hiệu là: lim un = –∞ hay un → –∞ khi n → +∞.

4.2. Một vài giới hạn đặc biệt

Ta sẽ thừa nhận các kết quả sau đây:

a) lim nk = +∞ với điều kiện k nguyên dương;

b) lim qn = +∞ nếu như q > 1.

Định lí 2

a) Nếu như lim un = a và lim vn = ±∞ thì có:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

b) Nếu như lim un = a > 0, lim vn = 0 và vn > 0, ∀ n > 0 thì ta có:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

5. Giới hạn của hàm số

Định nghĩa 1

Cho khoảng K sẽ chứa điểm x0 và hàm số y = f(x) xác định ở trên K hoặc là trên K \ {x0}.

Ta sẽ nói hàm số y = f(x) có giới hạn chính là số L khi x dần tới x0 nếu như với dãy số (xn) bất kì, với xn ∈ K \{x0} và xn → x0, ta sẽ có f(xn) → L.

Kí hiệu là :  Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án  hay là f(x) → L khi x → x0.

Nhận xét là:  Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án  với c chính là hằng số.

Định lí 1

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Định nghĩa 2

Cho hàm số y = f(x) được xác định ở trên (x0; b).

Số L được gọi chính là giới hạn bên phải của hàm số y = f(x) khi mà x → x0 nếu như với dãy số (xn) bất kì, x0 < xn < b và xn → x0, ta sẽ có f(xn) → L.

Kí hiệu là:  Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Cho hàm số y = f(x) được xác định ở trên (a; x0).

Số L sẽ được gọi là giới hạn bên trái của hàm số y = f(x) khi có x → x0 nếu như với dãy số (xn) bất kì, a < xn < x0 và xn → x0, ta sẽ có f(xn) → L.

Kí hiệu là:  Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Định lí 2

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

6. Giới hạn hữu hạn của hàm số tại vô cực là gì:

a) Cho hàm số y = f(x) được xác định ở trên (a; +∞).

Ta sẽ nói hàm số y = f(x) có giới hạn chính là số L khi mà x → +∞ nếu như với dãy số (xn) bất kì, xn > a và xn → +∞, ta sẽ có f(xn) → L.

Kí hiệu là:  Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

b) Cho hàm số y = f(x) được xác định ở trên (–∞; a).

Ta sẽ nói hàm số y = f(x) có giới hạn chính là số L khi mà x → –∞ nếu như với dãy số (xn) bất kì, xn < a và xn → –∞, ta sẽ có f(xn) → L.

Kí hiệu là:  Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

7. Giới hạn vô cực của hàm số

7.1. Định nghĩa

Cho hàm số y = f(x) được xác định trên (a; +∞).

Ta sẽ nói hàm số y = f(x) có giới hạn chính là –∞ khi x → +∞ nếu như với dãy số (xn) bất kì, xn > a và xn → +∞, ta sẽ có f(xn) → –∞

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

7.2. Một vài giới hạn đặc biệt là:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

7.3. Một số những quy tắc về giới hạn vô cực

a) Quy tắc để tìm giới hạn của tích f(x).g(x)

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án
L > 0 +∞ +∞
–∞ –∞
L < 0 +∞ –∞
–∞ +∞

b) Quy tắc để tìm giới hạn của thương

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án Dấu của g(x) Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án
L ± ∞ Tùy ý 0
L > 0 0 +∞ +∞
–∞ –∞
L < 0 +∞ –∞
–∞ +∞

8. Hàm số sẽ liên tục tại một điểm

8.1. Định nghĩa 1

Cho hàm số y = f(x) được xác định ở trên khoảng K và x0 ∈ K.

Hàm số y = f(x) sẽ được gọi là liên tục tại x0 nếu như

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

8.2. Định nghĩa 2

Hàm số y = f(x) sẽ được gọi là liên tục ở trên một khoảng nếu như nó liên tục tại mọi điểm của khoảng đó.

Hàm số y = f(x) sẽ được gọi là liên tục ở trên đoạn [a; b] nếu như nó liên tục trên khoảng (a; b) và

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Nhận xét: Đồ thị của hàm số liên tục ở trên một khoảng chính là một đường liền trên khoảng đó.

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Hàm số sẽ liên tục trên khoảng (a;b)

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Hàm số không liên tục ở trên khoảng (a; b).

II. Hỗ trợ giải bài 7 trang 143 sgk toán 11

Chúng ta hãy cùng vận dụng những lý thuyết trên để giải bài 7 trang 143 sgk toán 11 – bài tập điển hình nhất nhé!

Đề bài

Xét tính liên tục ở trên R của hàm số:

Giải bài 7 trang 143 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Kiến thức áp dụng

Hàm số f(x) liên tục tại x0 nếu như   Giải bài 7 trang 143 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Hàm đa thức sẽ liên tục trên R, hàm phân thức liên tục ở trên từng khoảng xác định của chúng.

Giải bài 7 trang 143 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Hướng dẫn giải

Giải bài 7 trang 143 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Giải bài 7 trang 143 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Suy ra g(x) liên tục tại 2.

Vậy hàm số g(x) liên tục ở trên R.

III. Gợi ý lời giải các bài tập trang 143 sgk toán 11

Sau khi đã hoàn thành giải đáp bài 7 trang 143 sgk toán 11, các bạn học sinh hãy tham khảo những bài tập tương tự trang 143 để thật chắc tay hơn nhé!

1. Bài 8 trang 143

Hãy chứng minh rằng phương trình x5 – 3x4 + 5x – 2 = 0 có ít nhất ba nghiệm nằm ở trong khoảng (-2; 5)

Hướng dẫn giải:

Ta đặt f(x) = x5 – 3x4 + 5x – 2

f(x) chính là hàm đa thức nên liên tục trên R.

Ta sẽ có: f(0) = –2 < 0

có f(1) = 1 > 0

có f(2) = -8 < 0

có f(3) = 13 > 0

Suy ra f(0).f(1) < 0; f(1).f(2) < 0 và f(2).f(3) < 0

⇒ Phương trình f(x) = 0 sẽ có ít nhất 1 nghiệm thuộc khoảng (0; 1); 1 nghiệm thuộc khoảng (1; 2) và 1 nghiệm thuộc khoảng (2; 3)

⇒ f(x) = 0 có ít nhất 3 nghiệm thuộc (0; 3) hay là f(x) = 0 sẽ có ít nhất 3 nghiệm thuộc (-2; 5).

2. Bài 9 trang 143

Mệnh đề nào sau đây sẽ là mệnh đề đúng?

A.Một dãy số có giới hạn thì luôn luôn tăng hoặc là luôn luôn giảm.

B.Nếu như (un) là dãy số tăng thì lim un = + ∞ .

C.Nếu như lim un = + ∞ và lim vn = + ∞ thì lim (un – vn) = 0

D.Nếu như un = an và – 1 < a < 0 thì lim un = 0.

Hướng dẫn giải:

Chọn đáp án là D.

Giải bài 9 trang 143 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

3. Bài 10 trang 143:

Giải bài 10 trang 143 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Hướng dẫn giải:

Chọn đáp án là B.

Giải bài 10 trang 143 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

4. Bài 11 trang 143

Ta cho dãy số (un) với: word image 30020 43

Hãy chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

(A)  Giải bài 11 trang 143 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 ;

(B) limun = -∞;

(C) limun = +∞;

(D) Dãy số un không có giới hạn khi mà x → +∞;

Hướng dẫn giải:

Ta sẽ có (un) chính là tổng n số hạng đầu tiên của một cấp số nhân có số hạng đầu sẽ là u1 = √2 và công bội q = √2 nên:

Giải bài 11 trang 143 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Chọn đáp án là C.

Trên đây là những hướng dẫn của chúng tôi về bài 7 trang 143 sgk toán 11. Các bạn cần củng cố lại các lý thuyết cần ghi nhớ cũng như phương pháp giải bài tập để có thể hiểu bài và áp dụng vào các bài tập. Hy vọng những kiến thức trên sẽ giúp các bạn đạt được điểm số cao trong môn giải tích 11.

Nếu các bạn còn vấn đề gì thắc mắc, vui lòng truy cập vào kienguru.vn để có được những giải đáp kịp thời nhất.

Hãy để Kiến Guru đồng hành cùng các bạn trên con đường học tập!

99 lượt thích

chi tiet bai viet

Tin bài liên quan

Tin tức có thể bạn quan tâm:

Nhẹ nhàng chạm mốc 8+ môn Toán

+ Dành cho lớp 12 – 2k5
+ Giáo viên
NGUYỄN VĂN THẾ
– 9 năm kinh nghiệm luyện thi ĐH
– Giảng viên dạy Toán trên đài VTV
– 25.000+ học sinh chinh phục điểm 8+
35.943 HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ

NHẸ NHÀNG CHẠM MỐC 8+ MÔN TOÁN

+ Dành cho lớp 12 – 2K5
+ Giáo viên
NGUYỄN VĂN THẾ
– 9 năm kinh nghiệm luyện thi ĐH
– Giảng viên dạy Toán trên đài VTV
– 25.000+ học sinh chinh phục điểm 8+
35.943 HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ