Đề Thi Học Kì 2 Môn Hóa Lớp 12 Có Đáp Án Chi Tiết Nhất

 

Việc học tập của các em sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra và thi học kì. Vì vậy, Kiến Guru gửi đến các em Đề thi học kì 2 môn hóa lớp 12 có đáp án chi tiết nhằm giúp các em ôn tập có hiệu quả hơn và có một kì thi học kì thật tốt!

I. Đề thi học kì 2 môn hóa lớp 12 có đáp án: Phần đề

de-thi-hoc-ki-2-mon-hoa-lop-12-co-dap-an (1)

de-thi-hoc-ki-2-mon-hoa-lop-12-co-dap-an-2 (1)

de-thi-hoc-ki-2-mon-hoa-lop-12-co-dap-an-3 (1)

Đề thi học kì 2 môn hóa lớp 12 có đáp án

II. Đề thi học kì 2 môn hóa lớp 12 có đáp án: Phần đáp án

Học Ngay Lớp Tổng ôn và Luyện đề Tốt nghiệp THPT 2023 môn Hóa thầy Hà

Câu 1:

Fe (Z = 26): 1s22s22p63s23p63d64s2

Fe2+: 1s22s22p63s23p63d6

Fe3+: 1s22s22p63s23p63d5

Lưu ý: Khi nguyên tử mất electron để tạo ion dương thì electron sẽ mất từ lớp ngoài cùng.

Chọn D.

Câu 2: Những chất vừa tác dụng được với HCl vừa tác dụng được với NaOH là: Al, Al2O3, Al(OH)3.

PTHH: 

image png jul 30 2020 09 32 47 40 am

Chọn A.

Câu 3:

Oxit sắt  image png jul 30 2020 09 33 03 58 am  Fe.

image png jul 30 2020 09 33 18 62 am

            = 100 – 77,778

            = 22,222 (g)

       nO ≈ 1,4 mol

image png jul 30 2020 09 34 31 08 am

Gọi công thức của oxit Fe là: FexOy

x : y = nFe: nO

       = 1,4: 1,4 = 1: 1

Vậy oxit Fe là: FeO.

Chọn A.

Câu 4: Cân bằng phương trình:

      image png jul 30 2020 09 35 31 88 am

Câu 8: 

– Tác dụng với NaOH:

       image png jul 30 2020 09 36 24 72 am    

    2Al + 2NaOH + 2H2O image png jul 30 2020 09 36 37 95 amNaAlO2 + 3H2

  0,4 mol                      image png jul 30 2020 09 37 17 72 am  0,6 mol            

– Tác dụng với HCl:

image png jul 30 2020 09 37 44 38 am

2Al + 6HCl image png jul 30 2020 09 36 37 95 am 2AlCl3 + 3H2

0,4          image png jul 30 2020 09 36 37 95 am                     0,6

Fe + 2HCl     image png jul 30 2020 09 36 37 95 am       FeCl2 + H2

0,2                image png jul 30 2020 09 37 17 72 am                  0,2

m = mAl + mFe = 0,4 . 27 + 0,2 . 56 = 22g

Chọn D.

image png jul 30 2020 09 40 37 76 am

Nhiệt phân X: 

image png jul 30 2020 09 41 48 37 am

Vậy chất rắn Z gồm CaO, MgO.

Chọn D.

Câu 10: K2Cr2O7 có màu da cam, bền trong môi trường axit, không bền trong môi trường bazơ.

K2Cr2O7 + X image png jul 30 2020 09 43 26 13 am  K2CrO4.

=> X là KOH.

K2Cr2O4 + Y image png jul 30 2020 09 43 26 13 amK2Cr2O7

=> Y là HCl.

K2Cr2O4 có màu vàng, bền trong môi trường bazơ, không bền trong môi trường axit.

Chọn C.

Câu 11: Trong cùng một chu kì, theo chiều Z tăng, nhiệt độ sôi giảm dần.

=> Cs có nhiệt độ sôi nhỏ nhất.

Chọn B.

Câu 12: 

image png jul 31 2020 06 37 58 28 am

PTHH: 2Al + 2NaOH + 2H2O image png jul 30 2020 09 43 26 13 am 2NaAlO2 + 3H2

          0,8 mol                                            image png jul 30 2020 09 37 17 72 am1,2

       Al2O3 + 2NaOH  image png jul 30 2020 09 43 26 13 am 2NaAlO2 + H2O

image png jul 31 2020 06 40 31 69 am

Chọn D.

Câu 13: Al khử được những oxit sau Al như oxit Fe, Cr, Cu,…

Chọn C.

Câu 14: 

image png jul 31 2020 06 40 58 52 am

Lập tỉ lệ: image png jul 31 2020 06 41 10 51 am=> tạo 2 muối.

CO2 + Ca(OH)2image png jul 30 2020 09 43 26 13 am CaCO3 + H2O

  x            x                      x

2CO2 + Ca(OH)2image png jul 30 2020 09 43 26 13 am Ca(HCO3)2

 2y           y                       y

Ta có hệ phương trình: 

    image png jul 31 2020 06 45 06 02 am

image png jul 31 2020 06 45 19 59 am

Chọn A.

Câu 15: 

A. KAlO2 + CO2 + 2H2O image png jul 30 2020 09 43 26 13 am Al(OH)3 + KHCO3

CO2 trong nước có tính axit yếu nên không hòa tan được Al(OH)3 => thu được kết tủa.

B. NaAlO2 + HCl + H2image png jul 30 2020 09 43 26 13 amAl(OH)3 + NaCl

     2Al(OH)3 + 6HCl   image png jul 30 2020 09 43 26 13 am  2AlCl3 + 3H2O

HCl là axit mạnh nên sẽ hòa tan được Al(OH)3

=> Không thu được kết tủa.

C. Phản ứng xảy ra như câu A.

            NaAlO2 + CO2 + 2H2image png jul 30 2020 09 43 26 13 amAl(OH)3 + NaHCO3

=> Thu được kết tủa.

D. AlCl3 + 3NH3 + 3H2image png jul 30 2020 09 43 26 13 amAl(OH)3 + 3NH4Cl

NH3 có tính bazơ yếu nên không hòa tan được Al(OH)3.

=> Thu được kết tủa.

Chọn B.

Câu 16: Những chất đã đạt mức oxi hóa cao nhất thì chỉ có tính oxi hóa (mức oxi hóa chỉ có thể giảm).

Mức hóa oxi hóa cao nhất của sắt là +3.

Đó là: Fe2O3; Fe2(SO4)3

=> Chọn B.

Câu 17: 

image png jul 31 2020 07 20 54 35 am

Quá trình nhường nhận e:

image png jul 31 2020 06 51 46 88 am

Bảo toàn e:

3x = 0,03 + 0,06

=> x = 0,03
=> mAl = 0,03 . 27 = 0,81 (g)
=> Chọn C.

Câu 18: 

A. HCl: Ag đứng sau H trong dãy điện hóa nên không phản ứng.

B. H2SO4(loãng) như: HCl.

C. KOH: chỉ có Al, Cr mới phản ứng.

D. HNO3(loãng) có tính oxi hóa mạnh nên phản ứng được với tất cả kim loại trên.

Chọn D.

Câu 19: 

Fe image png jul 30 2020 09 43 26 13 am  FeCl3

     Fe từ mức 0 lên mức cao nhất là +3 nên X không thể là HCl, CuCl2 (chỉ tạo Fe +2).

=> X là Cl2.

Fe + 2HCl  image png jul 30 2020 09 43 26 13 am FeCl2 + H2

Fe + CuCl2image png jul 30 2020 09 43 26 13 am Cu + FeCl2

Fe + AlCl3 image png jul 30 2020 09 43 26 13 am Không phản ứng

2Fe + 3Cl2  image png jul 31 2020 06 55 39 64 am  2FeCl3

Chọn C.

Câu 20:

Cu + HNO3 đặc sẽ sinh ra khí NO2 sẽ bị giữ lại bởi dung dịch có tính bazơ như NaOH, KOH, Ca(OH)2.

Chọn D.

Câu 21:

PTHH: Ca(OH)2 + Ca(HCO3)2image png jul 30 2020 09 43 26 13 am 2CaCO3 + 2H2O.

Hiện tượng là có xuất hiện kết tủa trắng (CaCO3). 

=> Chọn C.

Câu 22: Làm sạch bột đồng có lẫn sắt, kẽm, nghĩa là ta loại bỏ sắt, kẽm và giữ lại đồng.

Muốn giữ lại kim loại nào thì ta dùng muối của chính kim loại đó.

Chọn A: Cu(NO3)2.

Câu 23: 

Khi nung ngoài không khí: 

Mg(OH)2image png jul 31 2020 06 55 39 64 amMgO + H2O.

Fe(OH)2image png jul 31 2020 06 55 39 64 am FeO + H2O.

4FeO + O2image png jul 31 2020 06 55 39 64 am2Fe2O3.

Chất rắn thu được là MgO, Fe2O3.

Lưu ý: Để thu được FeO cần nung trong điều kiện không có không khí.

Chọn A.

Câu 24: 

image png jul 31 2020 07 02 12 21 am

=> mmuối = 3,22 + 0,06 . 96 = 8,99g.
=> Chọn C.

Câu 25: Khi đề bài cho nhận biết các dung dịch muối kim loại thì ta sẽ dùng dung dịch bazơ.

MgCl2 + NaOH  image png jul 30 2020 09 43 26 13 am Mg(OH)2 + 2NaCl

                                  Kết tủa trắng

FeCl3 + NaOH image png jul 30 2020 09 43 26 13 amFe(OH)3 + 3NaCl

                              Kết tủa nâu đỏ

CrCl3 + NaOH image png jul 30 2020 09 43 26 13 amCr(OH)3 + 3NaCl

                              Kết tủa lục thẫm

Cr(OH)3 + NaOH  image png jul 30 2020 09 43 26 13 am NaCrO2 + H2O (Nếu NaOH dư).

Na2SO4 + NaOH  image png jul 30 2020 09 43 26 13 am Không phản ứng

Khi sử dụng Ba(OH)2 thì

Ba(OH)2 + Na2SO4   image png jul 30 2020 09 43 26 13 am BaSO4 + 2NaOH

                                        Kết tủa trắng

=> Không nhận biết được.
=> Sử dụng NaOH.

Chọn A.

Câu 26:

image png jul 31 2020 07 08 03 91 am

PTHH: M + H2O image png jul 30 2020 09 43 26 13 am M(OH)2 + H2

            0,35                                    0,35 mol

image png jul 31 2020 07 08 59 86 am

Kim loại đó là Ca.

Chọn D.

Câu 27: 

– Dùng nước để nhận biết: 

+ Tan: K2O

+ Không tan: Al, Al2O3, MgO.

– Dùng tiếp KOH để nhận biết:

+ Tan, sủi bọt khí: Al.

2Al + 2KOH + 2H2O image png jul 30 2020 09 43 26 13 am 2KalO2 + 3H2

+ Tan: Al2O3.

Al2O3 + 2KOH image png jul 30 2020 09 43 26 13 am2KalO2 + H2O

+ Không tan: MgO.

Chọn B. 

Câu 28: Trong quá trình sản xuất gang, chất khử thường dùng là CO.

Chọn D.

Câu 29:

Dùng Na2CO3:

Ca2+ + CO32–   image png jul 30 2020 09 43 26 13 am CaCO3

Mg2+ + CO32–image png jul 30 2020 09 43 26 13 am MgCO3       

Chọn C.

Câu 30: Cho từ từ NaOH vào CrCl3:

CrCl3 + 3NaOH image png jul 30 2020 09 43 26 13 amCr(OH)3   + 3NaCl

                                  Màu lục xám

Khi NaOH dư: 

Cr(OH)3 + NaOH  image png jul 30 2020 09 43 26 13 am NaCrO2 + 2H2O

Hiện tượng tạo kết tủa màu lục xám, sau đó kết tủa tan.

Chọn B.

Với những câu hỏi và lời giải của Đề thi học kì 2 môn hóa lớp 12 có đáp án trên đây, các em hãy cũng luyện tập thật tốt để nắm vững kiến thức và đạt điểm cao trong các kì thi nhé!           

 

99 lượt thích

chi tiet bai viet

Tin bài liên quan

Tin tức có thể bạn quan tâm:

Nhẹ nhàng chạm mốc 8+ môn Toán

+ Dành cho lớp 12 – 2k5
+ Giáo viên
NGUYỄN VĂN THẾ
– 9 năm kinh nghiệm luyện thi ĐH
– Giảng viên dạy Toán trên đài VTV
– 25.000+ học sinh chinh phục điểm 8+
35.943 HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ

NHẸ NHÀNG CHẠM MỐC 8+ MÔN TOÁN

+ Dành cho lớp 12 – 2K5
+ Giáo viên
NGUYỄN VĂN THẾ
– 9 năm kinh nghiệm luyện thi ĐH
– Giảng viên dạy Toán trên đài VTV
– 25.000+ học sinh chinh phục điểm 8+
35.943 HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ