Đề Kiểm Tra Lý Thuyết Hóa 12 Phần Hóa Hữu Cơ Có Đáp Án

 

Dưới đây là đề kiểm tra lý thuyết hóa 12 phần hóa hữu cớ có đáp án mà Kiến Guru tổng hợp và chia sẻ tới bạn đọc. Đề thi gồm 20 câu trắc nghiệm thuộc phần hóa hữu cơ của chương trình hóa 12.  Ngoài ra Kiến còn đưa ra đáp án chi tiết cho các bạn đọc cùng tham khảo. Hy vọng đây là bài kiểm tra nho nhỏ để các bạn tự đánh giá năng lực của bản thân. Cùng nhau khám phá nhé:

I. 20 câu trắc nghiệm lý thuyết hóa 12

Câu 1: Benzyl axetat có mùi thơm của hoa nhài. Công thức của benzyl axetat là

A. CH3COOC3H5.                          B. C6H5COOCH3.

C. C2H5COOCC6H5.                      D. CH3COOCH2C6H5.

Câu 2: Trong công nghiệp, một lượng lớn chất béo dùng để sản xuất:

A. xà phòng và ancol etylic.           B. xà phòng và glixerol.

C. glucozơ và ancol etylic.             D. glucozơ và glixerol.

Câu 3: Cho m gam HCOOCHphản ứng hết với đung dịch NaOH (dư), đun nóng thu được 6,8 gam muối HCOONa. Giá trị của m là

A. 9.0.                B. 6,0.                   C. 3,0.                  D. 7,4.

Câu 4: Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit ?

A. glucoza.        B. saccarozo.        C. tinh bột.           D. fructozơ.

Câu 5: Công thức của alanin là

A. CH3NH2.                          B. H2NCH(CH3)COOH.

C. H2NCH2COOH.               D. C6H5NH2.

Câu 6: Loại tơ nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp ?

A. tơ nilon-6,6                      B. tơ nitron

C. tơ visco                            D. tơ xenlulozơ axetat

Câu 7: Cho các chất sau : CH3CH2CH2OH (1), CH3COOH (2), HCOOCH3 (3). Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần là:

A. (2), (3), (1).             B. (2), (1), (3).                 C. (I), (2), (3).                    D. (3), (1), (2).

Câu 8: Este no, đơn chức, mạch hở X cỏ 40% khối lượng cacbon, số nguyên tử hiđro trong một phân tử X là:

A. 4                             B.6.                        C. 8.                        D.2

Câu 9: Xà phòng hoá hoàn toàn 66,6 gam hỗn họp hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp X gồm hai ancol. Đun nóng hỗn hợp X với H2SO4 đặc ở 140°C, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam nước. Giá trị của m là:

A. 16,20.                    B. 8,10.                  C. 18,00.                 D. 4,05.

Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đù 1,63 mol O2 thu được 1,14 mol CO2 và 19,8 gam H2O. Mặt khác, thủy phàn hoàn toàn a gam X trong dung dịch NaOH, đun nóng, thu được dung dịch chứa b gam muối, giá trị của b là:

A. 17,80.                    B. 20,20.                C. 18,36.                 D. 15,96.

Câu 11: Hợp chất X (chứa vòng benzen) và có tỉ lệ khối lượng mC : mH : mO = 14 : 1 : 8. Đun nóng 2,76 gam X với 75ml dung dịch KOH 1M (dư 25% so với lượng cần phản ứng) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y, thu được a gam chất rắn khan. Biết X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Giá trị của a là:

A. 112,22                    B.165,6                   C. 123,8                 D. 171,0

Câu 12: Hỗn hợp X gồm glyxin, alanin và axit glutamic (trong đó nguyên tố oxi chiếm 41,2% về khối lượng). Cho m gam X tác dụng với dung dịch với dung dịch NaOH dư, thu được 20,532 gam muối. Giá trị của m là:

A. 13,8                       B.12,0                     C. 13,1                     D. 16,0

Câu 13: Kim loại X được sử dụng trong nhiệt kế, áp kế và một số thiết bị khác, ở điều kiện thường, X là chất lỏng. Kim loại X là:

A. W.                         B. Cr.                       C. Hg                      D. Pb.

Câu 14: Cho dãy các ion kim loại : K+, Ag+, Fe2+, Cu2+. lon kim loại có tính oxi hoá mạnh nhát trong dãy là

A. Ag+                      B. Fe2+                     C. K+.                   D. Cu2+

Câu 15: Dãy gồm các kim loại được điều chế trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy của chúng là:

A. Na, Cu, Al                    B. Fe, Ca, Al.

C. Na,Ca,Zn.                     D.Na,Ca,Al.

Câu 16: Nếu vật làm bằng hợp kim Fe-Zn bị ăn mòn điện hoá thì trong quá trình ăn mòn:

A. kẽm đóng vai trò anot và bị oxi hoá.

B. sắt đóng vai trò catot và ion H++ bị oxi hoá.

C. kẽm đóng vai trò catot và bị oxi hoá.

D. sắt đóng vai trò anot và bị oxi hoá.

Câu 17: Để khử hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 đến sắt cần vừa đú 2,24 lít khí CO (đktc). Khối lượng sắt thu được là :

A. 15 gam.                   B. 16gam.                     C. 17gam.                 D. 18 gam

Câu 18: Tiến hành các thí nghiệm sau:

(1) Cho Zn vào dung dịch AgNO3 ;

(2) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3

(3) Cho Na vào dung dịch CuSO4 ;

(4) Dẫn khí CO (dư) qua bột CuO nóng.

Trong các thí nghiệm trên, các thí nghiệm có tạo thành kim loại là

A. (3) và (4),        B. (l) và (2).        C. (2) và (3).         D. (1) và (4).

Câu 19: Đốt cháy 1 1 ,9 gam hỗn hợp gồm Zn, Al trong khí Cl2 dư. Sau khi các phản ứng xảy ra m hoàn toàn, thu được 40,3 gam hỗn hợp muối. Thể tích khí Cl2(đktc) đã tham gia phản ứng là:

A. 8,96 lit.               B. 6,72 lít.                C. 17,92 lít.            D. 11,20 lít.

Câu 20: Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam kim loại M (có hoá trị hai không đổi trong hợp chết) trong hỗn hợp khí Cl2 và O2. Sau phản ứng thu được 23,0 gam chất rắn thể tích hỗn hợp khí đã phản ứng là 5,6 lít (ở đktc). Kim loại M là:

A. Be.                  B. Ca.                  C. Cu.                  D. Mg.

II. Hướng dẫn giải chi tiết 20 câu trắc nghiệm lý thuyết hóa 12:

Câu 1:

Đáp án: D

Câu 2:

Đáp án: B

Câu 3:

Đáp án: B

Câu 4:

Đáp án: C

Câu 5:

Đáp án: B

Câu 6:

Đáp án: B

Câu 7:

Đáp án: D

Câu 8:

Đáp án: D

ly-thuyet-hoa-12-01

Câu 9:

Đáp án: B

Ta có:

nancol = nC3H6O2 = 0,9 mol 

⇒ nH2O = 0,45 mol 

⇒ m = 0,45.18 = 8,1 gam

Câu 10:

Đáp án: C

X(CxHyO6) + O2 → CO2 + H2O

Sử dụng bảo toàn nguyên tố O: 6nX + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O ⇒ nX = 0,02 mol

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: mX = 1,44.44 + 19,8 – 1,63.32 = 17,8 gam

X + 3NaOH → muối + C3H5(OH)3

Lại có b = 17,8 + 0,02.3.40 – 0,02.92 = 18,36 gam

Câu 11:

Đáp án: B

ly-thuyet-hoa-12-02

Câu 12:

Đáp án: D

ly-thuyet-hoa-12-03

Câu 13:

Đáp án: C

Câu 14:

Đáp án: A

Câu 15:

Đáp án: D

Câu 16:

Đáp án: A

Câu 17:

Đáp án: B

Ta sử dụng phương trình sau:

CO + O(oxit) → CO2 ⇒ nO = nCO = 0,1 mol

Suy ra: m = 17,6 – 0,1.16 = 16 gam

Câu 18:

Đáp án: D

Câu 19:

Đáp án: A

ly-thuyet-hoa-12-04

Câu 20:

Đáp án: D

ly-thuyet-hoa-12-05

Bảo toàn e: 2nM = 2.0,2 + 4.0,05 ⇒ nM = 0,3 mol ⇒ M = 24 ( Mg)

Vậy là bạn đã cùng Kiến Guru làm qua đề kiểm tra lý thuyết hóa 12 phần hóa hữu cơ rồi nhé. Đề thi tuy không khó nhưng khá giúp ích cho các bạn trong việc ôn tập lại lý thuyết, ngoài ra còn một số bài tập ứng dụng lý thuyết đòi hỏi bạn phải nắm vững kiến thức. Hy vọng đây sẽ là tài liệu ôn tập hữu ích với các bạn. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các đề thi khác trên trang của Kiến để có thêm nhiều điều bổ ích. Chúc các bạn học tập tốt.

 

99 lượt thích

chi tiet bai viet

Tin bài liên quan

Tin tức có thể bạn quan tâm:

Nhẹ nhàng chạm mốc 8+ môn Toán

+ Dành cho lớp 12 – 2k5
+ Giáo viên
NGUYỄN VĂN THẾ
– 9 năm kinh nghiệm luyện thi ĐH
– Giảng viên dạy Toán trên đài VTV
– 25.000+ học sinh chinh phục điểm 8+
35.943 HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ

NHẸ NHÀNG CHẠM MỐC 8+ MÔN TOÁN

+ Dành cho lớp 12 – 2K5
+ Giáo viên
NGUYỄN VĂN THẾ
– 9 năm kinh nghiệm luyện thi ĐH
– Giảng viên dạy Toán trên đài VTV
– 25.000+ học sinh chinh phục điểm 8+
35.943 HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ