Đề Kiểm Tra 1 Tiết Vật Lý 12 Chương 1 2 Có Đáp Án

Để giúp các bạn luyện tập và chuẩn bị tinh thần, Kiến Guru giới thiệu đến các bạn đề kiểm tra 1 tiết vật lý 12 chương 1 2 có đáp án. Để kiểm tra sẽ gồm có 25 câu hỏi trắc nghiệm phần lý thuyết và bài tập trải dài kiến thức trong chương 1 và 2 của vật lý 12. Hãy ôn tập thật đầy đủ các kiến thức và dạng bài tập của 2 chương này và bên cạnh đó, khi làm bài bạn nên căn thời gian để có thể đủ thời gian làm hết 25 câu hỏi này trong vòng 45 phút quy định. Chúng ta bắt đầu vào bài kiểm tra cùng Kiến nhé:

de-kiem-tra-1-tiet-vat-ly-12-chuong-1-2-co-dap-an-1

I. Đề kiểm tra 1 tiết vật lý 12 chương 1 2 có đáp án

 

Câu 1: Một vật thực hiện dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình image jul 03 2020 04 30 50 60 amcm. Pha ban đầu của vật là gì:

image jul 03 2020 04 28 53 85 am

Câu 2: Biểu thức li độ của vật dao động điều hòa có dạng x = Acos(ωt + φ), vậy gia tốc của vật có giá trị cực đại là:

A. amax = Aω2.               B. amax = 2Aω          C. amax = Aω.              D. amax= A2ω.

Câu 3: Một vật dao động điều hòa khi đi qua vị trí biên thì vật sẽ có:

A. Vận tốc bằng 0, gia tốc có độ lớn cực đại.      

B. Vận tốc có độ lớn cực đại, gia tốc bằng 0.

C. Vận tốc và gia tốc bằng 0.                                      

D. Vận tốc và gia tốc có độ lớn cực đại.

Câu 4: Một vật dao động điều hòa có phương trình là  x = 5cos(2πt – π/6) cm. Lấy image jul 03 2020 04 32 53 16 am  Vận tốc của vật khi t = 3(s) là:

A. 5π (cm/s).                     B. – 5π (cm/s).           C. 2,5image jul 03 2020 04 45 27 24 am(cm/s).                  D. -2,5image jul 03 2020 04 45 32 16 am (cm/s).

Câu 5: Vật dao động điều hòa theo phương trình là: x = 5cos(5πt) (x tính bằng cm, t tính bằng s). Kể từ t = 0, thời điểm vật qua vị trí có li độ là x = 2,50 (cm) lần thứ 2018:    

A. 403,60 (s).                    B. 403,53 (s).              C. 807,20 (s).                  D. 806,87 (s).

Câu 6: Ta xét có một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang. Khi vật đó đi từ vị trí biên về vị ví cân bằng thì vật có:

A. Động năng và thế năng đều giảm.                             

B. Động năng giảm, thế năng tăng.

C. Động năng tăng, thế năng giảm.                               

D. Động năng và thế năng đều tăng.

Câu 7: Ta có một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 400g, lò xo khối lượng không đáng kể và có độ cứng là 100N/m. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang. Lấy π2 = 10. Dao động của con lắc có chu kì là bao nhiêu?

A. 2,5 (s).                              B. 0,01(s).                  C. 0,4(s).                        D. 45π (s).

Câu 8:Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 200g, dao động điều hòa theo phương ngang trên một quỹ đạo thẳng dài 10 cm với tần số góc 10 rad/s. Cơ năng của vật dao động này là bao nhiêu:

A. 0,025 (J).                           B. 106 (J).                    C. 0,1 (J).                      D. 250 (J).

Câu 9: Công thức tính chu kỳ dao động điều hòa của con lắc đơn là 

image jul 03 2020 04 37 21 74 am

Câu 10: Tại cùng một vị trí địa lý, nếu thay đổi chiều dài con lắc sao cho chu kì dao động điều hoà của nó giảm đi hai lần. Thì khi đó, chiều dài của con lắc đã 

A. tăng 4 lần.                            B. giảm 4 lần.             C. tăng 2 lần.                 D. giảm 2 lần.

Câu 11: Dao động của con lắc đồng hồ là dao động gì?

A. dao động cưỡng bức.        B. dao động tắt dần.            C. dao động điều hòa.         D. dao động duy trì.

Câu 12: Trong những nhận xét dưới đây, nhận xét nào sau đây là không đúng ?

A. Dao động duy trì có chu kỳ bằng dao động riêng của con lắc. 
B. Dao động tắt dần càng nhanh nếu lực cản môi trường càng lớn.
C. Biên độ dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào tần số của lực cưỡng bức.
D. Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.

Câu 13: Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ

A. không phụ thuộc vào độ lệch pha của hai dao động thành phần.        
B. phụ thuộc vào tần số của hai dao động thành phần.
C. lớn nhất khi hai dao động thành phần cùng pha với nhau.
D. nhỏ nhất khi hai dao động thành phần vuông pha với nhau.

Câu 14: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có biên độ lần lượt là 8 cm và 6 cm và lệch pha nhau một góc image jul 03 2020 04 38 54 12 am . Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ bằng bao nhiêu

A. 14 (cm).                         B. 12,2 (cm).                          C. 11,5 (cm).                 D. 7,2 (cm).

Câu 15: Sóng dọc truyền được trong các môi trường nào? 

A. rắn, lỏng và chân không.           

B. khí, rắn và chân không.   

C. rắn, lỏng và khí.          

D. rắn và bên trên bề mặt chất lỏng.

Câu 16: Đặc điểm tốc độ truyền sóng cơ trong các môi trường nào dưới đây là đúng?

A. vrắn >  vkhí  >  vlỏng.                                                    

B. vrắn >  vlỏng  >  vkhí.    

C. vkhí >  vlỏng  >  vrắn.                                                   

D. vkhí >  vrắn  >  vlỏng.     

Câu 17: Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường. Hai điểm trên cùng một phương truyền sóng, cách nhau một khoảng bằng bước sóng sẽ dao động

A. cùng pha.                B. ngược pha.                    C. lệch phaimage jul 03 2020 04 39 53 89 am                    D. lệch phaimage jul 03 2020 04 40 10 75 am

Câu 18: Khi một sóng cơ truyền từ nước ra không khí thì sóng cơ đó có

A. tần số tăng, vận tốc truyền sóng giảm.        

B. tần số giảm, vận tốc truyền sóng giảm.

C. tần số không đổi, vận tốc truyền sóng tăng.           

D. tần số không đổi, vận tốc truyền sóng giảm.

Câu 19: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = 5cos(6πt – πx) (cm), với t đo bằng s, x đo bằng m. Bước sóng của sóng cơ là

A. 1 (m).                         B. 1(cm).                             C. 2 (m).                           D. 2 (cm).

Câu 20: Một sóng cơ học được lan truyền trên một phương truyền sóng. Xét hai điểm M  và N trên phương truyền sóng (MN = 50 cm) có phương trình lần lượt là uM = 3cost (cm) và uN = 3cos  image jul 03 2020 04 41 07 76 am) (cm). Kết luận nào dưới đây là đúng? 

A. Sóng truyền từ M đến N có vận tốc 2 (m/s).          

B. Sóng truyền từ N đến M có vận tốc 2 (m/s).

C. Sóng truyền từ N đến M có vận tốc 1 (m/s).           

D. Sóng truyền từ M đến N có vận tốc 1 (m/s).

Câu 21: Trong hiện tượng giao thoa sóng của hai nguồn kết hợp cùng pha, điều kiện để tại điểm M cách các nguồn lần lượt là d1, d2 dao động với biên độ cực tiểu là

A. d2 – d1 = kλ/2.                                                          B. d2 – d1 = (2k + 1)λ/2.
C. d2 – d1 = kλ.                                                             D. d2 – d1 = (2k + 1)λ/4.

Câu 22: Sóng được truyền trên một sợi dây hai đầu cố định, có bước sóng λ. Muốn có sóng dừng trên dây thì chiều dài L phải thoả mãn điều kiện là

image jul 03 2020 04 35 41 06 am

Câu 23: Dây AB căng nằm ngang dài 2m, hai đầu A và B cố định. Thí nghiệm hiện tượng sóng dừng trên dây với tần số f, ta thấy trên dây AB thấy có 9 nút sóng (kể cả 2 đầu A, B). Bước sóng trên dây là

A. 2m.                              B. 1m.                                  C. 0,5m.                          D. 0,75m.

Câu 24: Một sợi dây đàn hồi, hai đầu cố định có sóng dừng. Khi tần số sóng trên dây là 20 Hz thì trên dây có 5 bụng sóng. Muốn trên dây có 6 bụng sóng thì tần số sóng trên dây là     

A. 16 (Hz).                       B. 24 (Hz).                          C. 25 (Hz).                        D. image jul 03 2020 04 48 10 86 am (Hz).

Câu 25: Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 17 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA  = uB = 3cos(40pt +image jul 03 2020 04 43 39 11 am ) cm. Cho biết tốc độ truyền sóng là 80 cm/s. Một đường tròn có tâm là trung điểm của AB, nằm trên mặt nước, có đường kính là AB. Số điểm đứng yên không dao động trên đường tròn là

A. 8.                                     B. 9.                                   C. 16.                                 D. 18.

II. Phần Đáp án (đề kiểm tra 1 tiết vật lý 12 chương 1 2 có đáp án)

de-kiem-tra-1-tiet-vat-ly-12-chuong-1-2-co-dap-an-2

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Đáp án B A A A B C C A D B D C C
Câu  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Đáp án D C B A D C A B B C B C

de-kiem-tra-1-tiet-vat-ly-12-chuong-1-2-co-dap-an-3

Vậy là chúng ta đã trải qua đề kiểm tra 1 tiết vật lý 12 chương 1 2 có đáp án của Kiến Guru đứa ra. Chúc mừng các bạn có kết quả tốt với đề kiểm tra này. Hy vọng qua đề kiểm tra, các bạn sẽ tự đánh giá được năng lực và rèn luyện tư duy giải đề trắc nghiệm cho mình. Và điều quan trọng nhất trong khi đi thi Kiến Guru muốn bạn ghi nhớ đó là hãy đọc tổng quát đề trước sau đó cho mình một chiến lược thật tốt để làm hết bài kiểm tra trong vòng 45 phút nhé. Chúc các bạn may mắn! Hẹn gặp lại mọi người vào các bài kiểm tra tiếp theo.

99 lượt thích

chi tiet bai viet

Tin bài liên quan

Tin tức có thể bạn quan tâm:

Nhẹ nhàng chạm mốc 8+ môn Toán

+ Dành cho lớp 12 – 2k5
+ Giáo viên
NGUYỄN VĂN THẾ
– 9 năm kinh nghiệm luyện thi ĐH
– Giảng viên dạy Toán trên đài VTV
– 25.000+ học sinh chinh phục điểm 8+
35.943 HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ

NHẸ NHÀNG CHẠM MỐC 8+ MÔN TOÁN

+ Dành cho lớp 12 – 2K5
+ Giáo viên
NGUYỄN VĂN THẾ
– 9 năm kinh nghiệm luyện thi ĐH
– Giảng viên dạy Toán trên đài VTV
– 25.000+ học sinh chinh phục điểm 8+
35.943 HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ