Các Công Thức Hoá Học Lớp 11 Giúp Giải Nhanh Toán Hiđrocabon

Lý thuyết hoá hữu cơ rất nhiều vì vậy phần bài tập cũng rất đa dạng. Để các em làm tốt các dạng bài tập phần hóa hữu cơ, Kiến Guru cung cấp cho các em Các công thức hoá học lớp 11 để giúp giải nhanh bài toán hiđrocabon. 

cac-cong-thuc-hoa-hoc-11-1

I. Các công thức hoá học lớp 11: Toán đốt cháy Hidrocacbon

Công thức tổng quát của một hiđrocabon (HC): CxHy (x, y nguyên dương) hoặc 

CnH2n + 2 -2k với k là số liên kết π và vòng trong hiđrocabon.

Công thức tính số π + v: π + v = image jul 09 2020 06 55 41 86 am

Phương trình đốt cháy: image jul 09 2020 06 56 00 09 am

– Dựa vào số mol CO2 và H2O sau phản ứng ta có thể xác định được loại hợp chất.

Quan hệ mol CO2 và H2O

Loại hiđrocabon

Phương trình

image jul 09 2020 06 56 33 46 am

Ankan

 image jul 09 2020 06 58 20 36 am

image jul 09 2020 06 56 41 67 am

Anken

image jul 09 2020 06 59 15 71 am
image jul 09 2020 06 56 53 53 am

Ankin, Ankađien

image jul 09 2020 06 59 37 25 am

image jul 09 2020 06 57 03 05 am

Đồng đẳng benzen

image jul 09 2020 07 00 17 85 am

 

Các định luật bảo toàn thường sử dụng: 

    + Bảo toàn khối lượng: image jul 09 2020 07 02 05 38 am

    + Bảo toàn nguyên tố:

Bảo toàn C:

image jul 09 2020 02 27 19 06 pm

Bảo toàn H:

image jul 09 2020 02 28 03 98 pm

Bảo toàn O:

image jul 09 2020 02 28 37 64 pm

 

               image jul 09 2020 02 32 59 71 pm(trong thành phần phân tử chỉ chứ C và H).


Công thức tính số C, số H:

     + Số C = image jul 09 2020 02 33 57 64 pm

     + Số H = image jul 09 2020 02 34 10 63 pm

Đối với các bài toán đốt cháy hỗn hợp 2 hiđrocabon thì:

     + Khối lượng mol trung bình: image jul 09 2020 02 34 31 12 pm

hoặc image jul 09 2020 02 34 45 26 pm hoặc image jul 09 2020 02 34 58 31 pm

      + Số Ctb = image jul 09 2020 02 35 29 14 pm

Lưu ý: Khi số C trung bình là số nguyên (bằng trung bình cộng của 2 số nguyên tử C) thì số mol 2 chất bằng nhau.

Bài toán sử dụng hỗn hợp sản phẩm để tiếp tục cho tham gia phản ứng:

     + Dẫn sản phẩm cháy qua bình (1) đựng P2O5, H2SO4 đặc, CaO, muối khan,…. rồi dẫn qua bình 2 đựng dung dịch bazơ như NaOH, Ca(OH)2,…

mbình 1 tăng = mH2O (hấp thụ nước)

mbình 2 tăng = mCO2 (hấp thụ CO2).

      + Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy đi qua bình đựng dung dịch bazơ như NaOH, Ca(OH)2,…

        mbình tăng  = mCO2 + mH20 (hấp thụ cả CO2 và nước).

      + Khối lượng dung dịch tăng: m dd tăng = mCO2 + mH20 – m kết tủa .

      + Khối lượng dung dịch giảm: m dd giảm = m kết tủa – (mCO2 + mH20 ).

      + Lọc bỏ kết tủa, đung nóng dung dịch lại thu được kết tủa nữa:

   PT: image jul 09 2020 02 46 39 34 pm

cac-cong-thuc-hoa-hoc-11-2

Các công thức hoá học lớp 11

 

II. Các công thức hoá học lớp 11: Tính số đồng phân Hidrocacbon

1. Đồng phân ankan:

– CTTQ: CnH2n+2 (n  ≥ 1)

– Ankan chỉ có đồng phân mạch cacbon và từ C4 trở đi mới có đồng phân.

– Công thức tính nhanh: image jul 10 2020 06 45 47 21 am

2. Đồng phân anken:

– CTTQ: CnH2n (n ≥ 2).

– Anken có đồng phân mạch C, đồng phân vị trí nối đôi và đồng phân hình học.

– Mẹo tính nhanh đồng phân anken:

Xét 2C mang nối đôi, mỗi C sẽ liên kết với 2 nhóm thế (giống hoặc khác nhau).

Ví dụ với C4H8: Trừ đi 2C mang nối đôi sẽ còn 2C và H nhóm thế.

image jul 09 2020 02 59 27 59 pm

Nếu đề bài yêu cầu tính đồng phân cấu tạo sẽ là: 1+1+1=3 đồng phân. Nếu yêu cầu tính đồng phân (bao gồm đồng phân hình học) sẽ là 1+1+2=4 đồng phân.

3. Đồng phân ankin:

– CTTQ: CnH2n-2 (n ≥ 2).

– Ankin có đồng phân mạch C, đồng phân vị trí nối ba và không có đồng phân hình học.

– Mẹo tính nhanh đồng phân ankin:

Xét 2C mang nối ba, mỗi C sẽ liên kết với 1 nhóm thế (giống hoặc khác nhau).

Ví dụ với C4H6: Trừ đi 2C mang nối ba sẽ còn 2C và H là nhóm thế.

image jul 09 2020 03 02 59 95 pm

Ta có 2 đồng phân ankin.

4. Đồng phân benzen:

– CTTQ: CnH2n-6 (n ≥ 6).

– Công thức tính số đồng phân: image jul 10 2020 06 48 09 02 am

5. Đồng phân ancol:

– CTTQ của ancol no, đơn chức, mạch hở: CnH2n+1OH hay CnH2n+2O (n ≥ 1).

– Ancol có đồng phân mạch C và đồng phân vị trí nhóm OH.

– Công thức tính số đồng phân: image jul 10 2020 06 48 37 68 am

6. Đồng phân ete:

– CTTQ của ete no, đơn chức, mạch hở: CnH2n+2O (n ≥ 2).

– Công thức tính số đồng phân: image jul 10 2020 06 48 56 74 am

7. Đồng phân phenol:

– CTTQ: CnH2n-6O (n ≥ 6)

– Công thức tính nhanh: image jul 10 2020 06 49 21 59 am

8. Đồng phân anđehit:

– CTTQ của anđehit no, đơn chức, mạch hở: CnH2nO (n ≥ 1). Trong phân tử chứa một nối đôi ở nhóm chức CHO.

– Công thức tính nhanh: image jul 10 2020 06 49 35 34 am

9. Đồng phân xeton:

– CTTQ của xeton no, đơn chức, mạch hở: CnH2nO (n ≥ 3). Trong phân tử chứ một nối đôi ở nhóm chức CO.

– Công thức tính số đồng phân: image jul 10 2020 06 49 49 48 am

10. Đồng phân axit:

– CTTQ của axit no, đơn chức, mạch hở: CnH2nO2 (n ≥ 1). Trong phân tử chứa một nối đôi ở nhóm chức COOH.

– Công thức tính số đồng phân: image jul 10 2020 06 16 08 41 am

 

III. Các công thức hoá học lớp 11: Phản ứng thế Halogen

– Đây là phản ứng đặc trưng của ankan.

1. Dẫn xuất monohalogen:

– Ankan + Halogen tỉ lệ 1 : 1 thu được dẫn xuất monohalogen.

– Yêu cầu của đề: xác định công thức ankan

– PT: image jul 10 2020 06 18 54 88 am

hoặc image jul 10 2020 06 19 03 14 am

– Dữ kiện: đề bài sẽ cho %C, %H, hay %Halogen.

– Công thức tính: 

image jul 10 2020 06 19 17 46 am

Kết hợp với dữ kiện đề cho, tìm n.

– Sau khi xác định được CTPT, dựa vào số lượng sản phẩm thế để tìm CTCT của ankan. Khi phản ứng với halogen cho sản phẩm duy nhất, ankan sẽ là ankan đối xứng.

2. Dẫn xuất đi, tri…halogen:

– Ankan + Halogen tỉ lệ 1 : 2, 1 : 3, …

 – Yêu cầu của đề: xác định công thức của dẫn xuất halogen.

– Dữ kiện: đề bài sẽ cho %C, %H, hay %Halogen và CTPT của ankan.

– PT: 

image jul 10 2020 06 20 34 24 am

– Công thức tính: (ví dụ với ankan là C3H8)

image jul 10 2020 06 20 53 35 am

Xác định x.

 

IV. Các công thức hoá học lớp 11: Phản ứng cracking 

– Phương trình: 

image jul 10 2020 06 21 47 32 am

  Ankan                Anken

hoặc  image jul 10 2020 06 22 06 87 am (x + y = n)

                                     Anken          Ankan khác

Ví dụ: 

image jul 10 2020 06 22 45 07 am

– Từ ankan đầu, sau phản ứng có thể thu nhiều chất sản phẩm.

– Khối lượng hỗn hợp trước và sau phản ứng không đổi:

image jul 10 2020 06 23 00 98 am

=> image jul 10 2020 06 23 32 52 am hay image jul 10 2020 06 23 53 36 am

– Bảo toàn nguyên tố C và H: Khi đề bài cho đốt cháy hỗn hợp sau phản ứng ta qui về đốt cháy hỗn hợp trước phản ứng (một chất sẽ đơn giản hơn nhiều chất).

– Số mol hỗn hợp: image jul 10 2020 06 24 07 11 am

Ví dụ: image jul 10 2020 06 24 19 09 am

                   1              1            1

=> image jul 10 2020 06 25 05 81 am

– Hiệu suất phản ứng: image jul 10 2020 06 25 15 40 am

(Các công thức liên quan đến số mol ta có thể thay thế bằng thể tích).

 

V. Các công thức hoá học lớp 11: Phản ứng cộng

– Phản ứng cộng phá vỡ liên kết π. Liên kết π là liên kết kết kém bền, nên chúng dễ bị đứt ra để tạo thành liên kết các nguyên tử khác.

1. Cộng H2:

– Chất xúc tác như: Ni, Pt, Pd, ở nhiệt độ thích hợp.

– Sơ đồ:

image jul 10 2020 06 28 04 83 am

 

– PTTQ: image jul 10 2020 06 28 22 72 am

Với k là số liên kết π trong phân tử, 1π sẽ cộng với 1H2.

– Tùy vào hiệu suất và tỉ lệ của phản ứng mà hỗn hợp Y có thể còn hiđrocacbon không no dư hoặc hiđro dư hoặc cả hai còn dư.

– Trong phản ứng cộng H2, số mol khí sau phản ứng luôn giảm (nY  <  nX) và bằng mol H2 phản ứng: image jul 10 2020 06 29 05 03 am

– Bảo toàn khối lượng: image jul 10 2020 06 29 12 76 am

image jul 10 2020 06 53 13 43 am (luôn lớn hơn 1).

– Hỗn hợp X và Y chỉ thay đổi về chất nhưng vẫn bảo toàn H và C, nên thay vì đốt cháy Y ta có thể đốt cháy X. Sử dụng định luật bảo toàn nguyên tố như bài toán đốt cháy.

image jul 10 2020 06 30 03 21 am

a) Xét hiđrocacbon X là anken:

– Sơ đồ:

image jul 10 2020 06 31 53 88 am

– Phương trình:

image jul 10 2020 06 32 02 00 am

image jul 10 2020 06 32 19 46 am (= số mol khí giảm).

b) Xét hiđrocacbon X là anken:

– Sơ đồ: 

image jul 10 2020 06 32 54 20 am

– Phương trình tổng quát: 

image jul 10 2020 06 33 21 56 am

image jul 10 2020 06 33 38 97 am

image jul 10 2020 06 33 49 53 am

2. Cộng brom:

– Phương trình:

image jul 10 2020 06 34 12 04 am

– Công thức: 

    + m bình tăng = m hiđrocacbon không no

    + Vkhí thoát ra  = V hiđrocacbon no

    + nπ = image jul 10 2020 06 34 52 84 am

VI. Các công thức hoá học lớp 11: Bài tập về phản ứng của ankin có liên kết ba đầu mạch với dung dịch AgNO3/NH3

– Phản ứng xảy ra chỉ với ankin có nối ba đầu mạch (ank – 1 – in).

– PTTQ: 

image jul 10 2020 06 35 58 25 am

                                                                    Kết tủa vàng

Phản ứng với tỉ lệ 1:1

– Riêng với axetilen:

image jul 10 2020 06 36 16 61 am

Phản ứng với tỉ lệ 1:2. 

– Gọi image jul 10 2020 06 36 35 15 am ,

+ k = 1: hỗn hợp chỉ gồm ank – 1 – in,

+ 1 < k < 2, hỗn hợp gồm C2H2 (hoặc ankin có 2 nối ba đầu mạch) và ank – 1 – in.

– Mkết tủa = Mankin + 107x (với x là số nối ba đầu mạch).

cac-cong-thuc-hoa-hoc-11-3

Các công thức hoá học lớp 11

Nếu nắm vững được các phản ứng và Các công thức hoá học lớp 11 trên đây, các em sẽ giải được các dạng bài tập về hiđrocacbon. Hãy luyện tập và vận dụng thật nhiều các em nhé!

99 lượt thích

chi tiet bai viet

Tin bài liên quan

Tin tức có thể bạn quan tâm:

Nhẹ nhàng chạm mốc 8+ môn Toán

+ Dành cho lớp 12 – 2k5
+ Giáo viên
NGUYỄN VĂN THẾ
– 9 năm kinh nghiệm luyện thi ĐH
– Giảng viên dạy Toán trên đài VTV
– 25.000+ học sinh chinh phục điểm 8+
35.943 HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ

NHẸ NHÀNG CHẠM MỐC 8+ MÔN TOÁN

+ Dành cho lớp 12 – 2K5
+ Giáo viên
NGUYỄN VĂN THẾ
– 9 năm kinh nghiệm luyện thi ĐH
– Giảng viên dạy Toán trên đài VTV
– 25.000+ học sinh chinh phục điểm 8+
35.943 HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ